1/1
box-blue-08.png

מוסדות ציבור

גדר מוסדית בעלת מסגרת צינור עגול המשלבת מכשול פיזי, איכותי וחזות אסתטית נאה. מתאימה לגידור היקפי של מוסדות, פארקים, מרכזי בילוי ופנאי ועוד.

 

 

סביונית מוסדות

גדר רשת בעלת מסגרת צינור עגול המשלבת מכשול פיסי איכותי וחזות אסתטית נאה.

מתאימה לגידור היקפי של מוסדות, מפעלים, פארקים, מרכזי בילוי ופנאי ועוד.

656_7d7af6e603de3880669c2c8444636029
656_7d7af6e603de3880669c2c8444636029

656_04b08ad1cf3407e839030a2e97f3b0da
656_04b08ad1cf3407e839030a2e97f3b0da

656_7d7af6e603de3880669c2c8444636029
656_7d7af6e603de3880669c2c8444636029

1/2

סביונית קרן

גדר רשת בעלת מסגרת צינור עגול המשלבת מכשול פיסי איכותי וחזות אסתטית נאה.

מתאימה לגידור היקפי של מוסדות, מפעלים, פארקים, מרכזי בילוי ופנאי ועוד.

656_f9b7d14dfd663db88ecfda9a4815c88f
656_f9b7d14dfd663db88ecfda9a4815c88f

656_93d259ebfb846a97a1a7776ae027dde8
656_93d259ebfb846a97a1a7776ae027dde8

656_f9b7d14dfd663db88ecfda9a4815c88f
656_f9b7d14dfd663db88ecfda9a4815c88f

1/2

ניו ג'רסי

רשת מרותכת בתוך מסגרות פס פלדה שטוח המחוברות לעמודי נושא בעזרת מחברים וברגים. מתאימה לגידור היקפי של מוסדות, מפעלים, פארקים, ותחום חלקה כללי.

656_0e1325992e6e841e8a855ef8616d42cd
656_0e1325992e6e841e8a855ef8616d42cd

656_bdbc662a79039776cd17fcb726214ac5
656_bdbc662a79039776cd17fcb726214ac5

656_0e1325992e6e841e8a855ef8616d42cd
656_0e1325992e6e841e8a855ef8616d42cd

1/2

נתיב

רשת מרותכת בתוך מסגרות פס פלדה שטוח המחוברות לעמודי נושא בעזרת מחברים וברגים. מתאימה לגידור היקפי של מוסדות, מפעלים, פארקים, ותחום חלקה כללי.

656_891632c453e26715cb68f2294cf543ee
656_891632c453e26715cb68f2294cf543ee

656_0fd20fa4c19ca7eb0dc724f992a75d9a
656_0fd20fa4c19ca7eb0dc724f992a75d9a

656_891632c453e26715cb68f2294cf543ee
656_891632c453e26715cb68f2294cf543ee

1/2

נתיב קצר

רשת מרותכת בתוך מסגרות פס פלדה שטוח המחוברות לעמודי נושא בעזרת מחברים וברגים. מתאימה לגידור היקפי של מוסדות, מפעלים, פארקים, ותחום חלקה כללי.

656_59617465fbde0165eab1e2326ab08a8f
656_59617465fbde0165eab1e2326ab08a8f

656_7ac72ef81c59ff5e6aa1005e9b201c5a
656_7ac72ef81c59ff5e6aa1005e9b201c5a

656_59617465fbde0165eab1e2326ab08a8f
656_59617465fbde0165eab1e2326ab08a8f

1/2

נתיב קרן

רשת מרותכת בתוך מסגרות פס פלדה שטוח המחוברות לעמודי נושא בעזרת מחברים וברגים. מתאימה לגידור היקפי של מוסדות, מפעלים, פארקים, ותחום חלקה כללי.

656_afb42dbd4028761bae9d3c7f672ee51b
656_afb42dbd4028761bae9d3c7f672ee51b

656_27f00cdedfeab34c7d4fb330e94e8fa0
656_27f00cdedfeab34c7d4fb330e94e8fa0

656_afb42dbd4028761bae9d3c7f672ee51b
656_afb42dbd4028761bae9d3c7f672ee51b

1/2

סביונית חץ

גדר רשת בעלת מסגרת צינור עגול המשלבת מכשול פיסי איכותי וחזות אסתטית נאה.

מתאימה לגידור היקפי של מוסדות, מפעלים, פארקים, מרכזי בילוי ופנאי ועוד.

656_3064ab69b3f80d2b82c82cbbb48c9848
656_3064ab69b3f80d2b82c82cbbb48c9848

656_5dcc3aaf315e990b0ef5aae4bdfd7927
656_5dcc3aaf315e990b0ef5aae4bdfd7927

656_3064ab69b3f80d2b82c82cbbb48c9848
656_3064ab69b3f80d2b82c82cbbb48c9848

1/2

ניו ג'רסי חץ

רשת מרותכת בתוך מסגרות פס פלדה שטוח המחוברות לעמודי נושא בעזרת מחברים וברגים. מתאימה לגידור היקפי של מוסדות, מפעלים, פארקים, ותחום חלקה כללי.

656_e1d1058ee901d15b298eec553e3eb69e
656_e1d1058ee901d15b298eec553e3eb69e

656_f86bfa1513857d1370c01e39f53b6c34
656_f86bfa1513857d1370c01e39f53b6c34

656_e1d1058ee901d15b298eec553e3eb69e
656_e1d1058ee901d15b298eec553e3eb69e

1/2
 

צבר מוסדות

גדר שבכה מעוצבת המשלבת מכשול פיזי קשיח וחזות נאה.

מתאימה לגידור היקפי של מוסדות, מפעלים, פארקים, מרכזי בילוי ופנאי ועוד.

מתאימה לגידור מוסדות חינוך בהתאם לחוזר מנכ"ל ולאישור קב"ט משרד החינוך.

656_097734bfb9a55698692ce07536b71974
656_097734bfb9a55698692ce07536b71974

656_e9783f933df4f5d74141287a0a655700
656_e9783f933df4f5d74141287a0a655700

656_097734bfb9a55698692ce07536b71974
656_097734bfb9a55698692ce07536b71974

1/2

צבר קרן

גדר שבכה מעוצבת המשלבת מכשול פיזי קשיח וחזות נאה.

מתאימה לגידור היקפי של מוסדות, מפעלים, פארקים, מרכזי בילוי ופנאי ועוד.

מתאימה לגידור מוסדות חינוך בהתאם לחוזר מנכ"ל ולאישור קב"ט משרד החינוך.

656_0572d185e2fa576b1a1cddd9528370bb
656_0572d185e2fa576b1a1cddd9528370bb

656_cd2d0d3406a9d0e0a3b5c8cbeeb7be12
656_cd2d0d3406a9d0e0a3b5c8cbeeb7be12

656_0572d185e2fa576b1a1cddd9528370bb
656_0572d185e2fa576b1a1cddd9528370bb

1/2

קשתות מוסדי

גדר שבכה מעוצבת המשלבת מכשול פיזי קשיח וחזות נאה.

מתאימה לגידור היקפי של מוסדות, מפעלים, פארקים, מרכזי בילוי ופנאי ועוד.

מתאימה לגידור מוסדות חינוך בהתאם לחוזר מנכ"ל ולאישור קב"ט משרד החינוך.

656_d424a2461a1f56ba2804decae2de36ce
656_d424a2461a1f56ba2804decae2de36ce

656_7cf1ca77ce2ab397a829d8c410590b04
656_7cf1ca77ce2ab397a829d8c410590b04

656_d424a2461a1f56ba2804decae2de36ce
656_d424a2461a1f56ba2804decae2de36ce

1/2

X צבר

גדר שבכה מעוצבת המשלבת מכשול פיזי קשיח וחזות נאה.

מתאימה לגידור היקפי של מוסדות, מפעלים, פארקים, מרכזי בילוי ופנאי ועוד.

מתאימה לגידור מוסדות חינוך בהתאם לחוזר מנכ"ל ולאישור קב"ט משרד החינוך.

656_dcf560d2e51b56283df3b80b64b10dd4
656_dcf560d2e51b56283df3b80b64b10dd4

656_b74aaf1d251a715e3b49c203bad54ed2
656_b74aaf1d251a715e3b49c203bad54ed2

656_dcf560d2e51b56283df3b80b64b10dd4
656_dcf560d2e51b56283df3b80b64b10dd4

1/2

צבר מלבנים

גדר שבכה מעוצבת המשלבת מכשול פיזי קשיח וחזות נאה.

מתאימה לגידור היקפי של מוסדות, מפעלים, פארקים, מרכזי בילוי ופנאי ועוד.

מתאימה לגידור מוסדות חינוך בהתאם לחוזר מנכ"ל ולאישור קב"ט משרד החינוך.

656_b02f4e5b32c5b04329bc4e9a2b5b66fd
656_b02f4e5b32c5b04329bc4e9a2b5b66fd

656_c9e04a4f802f27a00c55d07d30235b74
656_c9e04a4f802f27a00c55d07d30235b74

656_b02f4e5b32c5b04329bc4e9a2b5b66fd
656_b02f4e5b32c5b04329bc4e9a2b5b66fd

1/2

צבר קשת

גדר שבכה מעוצבת המשלבת מכשול פיזי קשיח וחזות נאה.

מתאימה לגידור היקפי של מוסדות, מפעלים, פארקים, מרכזי בילוי ופנאי ועוד.

מתאימה לגידור מוסדות חינוך בהתאם לחוזר מנכ"ל ולאישור קב"ט משרד החינוך.

656_e91331b86433953bc8858748ef9be6e4
656_e91331b86433953bc8858748ef9be6e4

656_e1d6e0a5c6b9b1154fcf418c156f5d52
656_e1d6e0a5c6b9b1154fcf418c156f5d52

656_e91331b86433953bc8858748ef9be6e4
656_e91331b86433953bc8858748ef9be6e4

1/2

צבר גל

גדר שבכה מעוצבת המשלבת מכשול פיזי קשיח וחזות נאה.

מתאימה לגידור היקפי של מוסדות, מפעלים, פארקים, מרכזי בילוי ופנאי ועוד.

מתאימה לגידור מוסדות חינוך בהתאם לחוזר מנכ"ל ולאישור קב"ט משרד החינוך.

656_a33f99b799917a472c05d1ee3a5f9f98
656_a33f99b799917a472c05d1ee3a5f9f98

656_e25d4ac093a6138a3673058e0ad5abbc
656_e25d4ac093a6138a3673058e0ad5abbc

656_a33f99b799917a472c05d1ee3a5f9f98
656_a33f99b799917a472c05d1ee3a5f9f98

1/2

גליל

גדר שבכה מעוצבת המשלבת מכשול פיזי קשיח וחזות נאה.

מתאימה לגידור היקפי של מוסדות, מפעלים, פארקים, מרכזי בילוי ופנאי ועוד.

מתאימה לגידור מוסדות חינוך בהתאם לחוזר מנכ"ל ולאישור קב"ט משרד החינוך.

656_62de2d3ad90e22dd7904358132c4598c
656_62de2d3ad90e22dd7904358132c4598c

656_26ea0eec6e61613441f7808c45bf7e23
656_26ea0eec6e61613441f7808c45bf7e23

656_62de2d3ad90e22dd7904358132c4598c
656_62de2d3ad90e22dd7904358132c4598c

1/2