top of page

מפעל ההיתוך

מפעל ההיתוך של קבוצת יהודה עוסק בהתכת גרוטאות מעובדות של פלדה והינו התחנה הראשונה במערך כולל של ייצור מוטות פלדה.

factory-blue.png

מפעל ההיתוך

מפעל ההיתוך של קבוצת יהודה עוסק בהתכת גרוטאות מעובדות של פלדה והינו תחנה ראשונית במערך כולל של ייצור מוטות פלדה, לצד מפעל ערגול ומפעל יציקה במפעל מיקרומיל של הקבוצה. התכת גרוטאות הפלדה לפלדה נוזלית נעשית בתנור ייעודי בטמפ׳ של 1,600 מעלות צלזיוס באמצעות אלקטרודות חשמליות. בסיום התהליך, הפלדה הנוזלית מועברת אל התחנות הבאות בדרך ליצירת מוטות פלדה מצולעים.

contact-14.png

מפעל ההיתוך

היוזמה 9 א.ת. צפוני, אשדוד.

08-8515757

info@ysteel.co.il

bottom of page